ECZASTOK SAĞLIK TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM A.Ş.

MÜŞTERİLERE İLİŞKİN KİŞİSEL VERİLER HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

Eczastok Sağlık Teknolojileri ve İletişim A.Ş.’nin (“Şirket”) sahibi olduğu https://www.eczastok.com adresli web sayfası (“Site”) ile Platform üzerinden paylaştığınız kişisel verileriniz toplanmakta ve işlenmektedir. Şirket, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu (“Kanun”) ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (“Tebliğ”) uyarınca işlemekte olduğu kişisel veriler bakımından “Veri Sorumlusu” olarak addedilmekte ve toplanan kişisel verilerin güvenliği hususuna önem vermektedir.

Kanun’un 3. maddesi uyarınca “kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi” kişisel veri sayılmaktadır.

Tarafınız dışında bir başka kişiye ait kişisel veri paylaşmanız halinde Şirket, bu kişisel verileri kendisiyle paylaşacağınız hususunda ilgili veri sahiplerini Kanun’un 10. maddesi anlamında bilgilendirdiğinizi ve Kanun’un 5. maddesi anlamında paylaşım için gerekli hukuki sebebi temin ettiğinizi kabul etmektedir.

     KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI

Toplanan kişisel veriler, Kanun’un 5. ve 6. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde ve amaçları dahilinde işlenmektedir. İşlenen kişisel verileriniz, aşağıdaki gibidir.

Ad, soyad, e-posta adresi, telefon numarası, şifre, eczane GLN kodu, bağlı bulunulan eczacılar odası.

Şirket, kişisel verileri aşağıdaki amaçlarla işlemektedir;

Ürün/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi,

Ürün/hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi,

Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi.

Şirket, Site ve Platform üzerinden toplanan kişisel verileri aşağıdaki hukuki sebeplere dayanarak işlemektedir;

     KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Şirket ile paylaştığınız kişisel verileriniz, otomatik yöntemlerle, internet sitesi ve benzeri vasıtalarla elektronik olarak toplanabilir. Kişisel verileriniz elektronik ve/veya fiziksel ortamlarda saklanacaktır. Şirket tarafından temin edilen ve saklanan kişisel verilerinizin saklandıkları ortamlarda yetkisiz erişime maruz kalmamaları, manipülasyona uğramamaları, kaybolmamaları ve zarar görmemeleri amacıyla gereken iş süreçlerinin tasarımı ile teknik güvenlik altyapı geliştirmeleri uygulanmaktadır.

Kişisel verileriniz, size bildirilen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile gerekli tüm bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak işlenecek ve yasal saklama süresince veya böyle bir süre öngörülmemişse işleme amacının gerekli kıldığı süre boyunca saklanacak ve işlenecektir. Bu süre sona erdiğinde, kişisel verileriniz silinme, yok edilme ya da anonimleştirme yöntemleri ile Şirket veri akışlarından çıkarılacaktır.

Şirket, hizmet ilişkisinin kurulması ve sözleşme akdedilmesi faaliyeti çerçevesinde alınan kişisel verileri “sözleşmenin kurulması ve ifası için gerekli olması” hukuki sebebine dayanarak toplamaktadır. Toplanan kişisel verilerin yurt dışı veri tabanlı bulut bilişim hizmet sağlayıcılara işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkesi de dikkate alınarak aktarılıp, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, yeniden düzenlenmesi, değiştirilmesi açık rızanıza dayanarak gerçekleşmektedir.

     VERİ SAHİPLERİNİN HAKLARI VE BU HAKLARIN KULLANILMASI

Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahibi olarak, aşağıda yer alan haklarınız ile ilgili, veri sorumlusu sıfatı ile Şirket’e başvurma hakkınız bulunmaktadır:

Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kişisel verilerinizin Kanun’a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda sayılan haklarınıza ilişkin olarak yapacağınız başvurularınızı “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ”e uygun, yazılı ve ıslak imzalı olarak Şirket adresimiz olan “Merkez Mah. Abide-i Hürriyet Cad. Black Out İş Merkezi Blok No: 211, İç Kapı No: 64 Şişli/İstanbul” adresine bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla gönderebilir veya [email protected] e-posta adresine iletebilirsiniz.